Καλά νέα: «Τέλος εποχής» για δεκάδες φόρους υπέρ τρίτων (ανάμεσά τους και φόροι υπέρ της ΑΕΠΙ)

Αναδημοσιευση από το Newsbeast.gr


Ποιες χρεώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης

Το τέλος 6% που επιβαρύνει τα εισαγόμενα mp3 players υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το παράβολο για την κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η χρέωση των 9,02 ευρώ που επιβάλλεται για την επανέκδοση άδειας οδήγησης, είναι μεταξύ των φόρων υπέρ τρίτων και μη ανταποδοτικών χρεώσεις που επιβαρύνουν τις συναλλαγές πολιτών και οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης.

Οι εν λόγω περιπτώσεις που παραθέτει το newsbeast.gr βρίσκονται σε τελική φάση αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας πλήρους χαρτογράφησης των χρεώσεων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Η τρόικα έχει το θέμα αυτό υψηλά στην ατζέντα της και έτσι είναι σχεδόν σίγουρο πως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι περισσότερες από αυτές τις χρεώσεις θα καταργηθούν.
 • Ποσοστό 20% επί των αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που δεν έχουν την ιδιότητα Δικαστικού Λειτουργού και 25% επί αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Λειτουργού.
 • Συγκεκριμένες χρεώσεις που καταβάλλονται από δικηγόρους στους Δικηγορικούς Συλλόγους τους για κάθε παρουσία, με το ποσό να εξαρτάται από τον τύπο του δικαστηρίου και της περίπτωσης.
 • Απόδοση υπέρ του ΕΟΠΥΥ ποσοστού 0,5% επί του αγωγογόσημου (δικαστικού ενσήμου) που καταβάλει ο πολίτης, μαζί και με άλλες αποδόσεις υπέρ άλλων.
 • Καταβολή εισφοράς 10% επί των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία βαρύνει ισόποσα του υπόχρεους εργοδότες και τους απασχολούμενους υπέρ του ΑΚΑΓΕ.
 • Εισφορά 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ από του συνταξιούχος ΙΚΑ για κάθε συνταγή αγοράς φαρμάκων.
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς δημοτικής ύδρευσης υπέρ αθλητικών και πολιτιστικών φορέων (πχ Τρίπολη).
 • Τέλος 0,99 ευρώ υπέρ Δήμου Πρεβέζης (ΔΕΥΑΠ).
 • Χρεώσεις ΔΕΗ για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, και άλλες χρεώσεις, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση.
 • Χρεώσεις ΔΕΗ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση.
 • Ειδικό Τέλος ΔΕΗ 0,5% επί την αξίας της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Ειδικό τέλος ΔΕΗ μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων.
 • Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών.
 • Τέλος για την Έγκριση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.
 • Πόροι (50-150 ευρώ) που καταβάλλονται για τη χορήγηση άδειας ηλεκτρολογικών εργασιών σε οικία κλπ., μεγάλος μέρος των οποίων κατευθύνεται στο Σύλλογο Ηλεκτρολόγων, η εμπλοκή του οποίου σε κάθε περίπτωση αποδίδεται στην πιστοποίηση της ιδιότητας του ηλεκτρολόγου.
 • ΝΕΡΙΤ (χρέωση για λειτουργία φορέα).
 • Κράτηση ποσού 0,30 ευρώ στις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων (δημοσίων υπαλλήλων) σε μηνιαία βάση.
 • Μία γενική χρέωση υπέρ ΕΛΓΑ ύψους 2% από το δηλωθέν καθαρό γεωργικό εισόδημα.
 • Χρέωση 2% απόδοσης από τους πολίτες (αγρότες και επενδυτές) προς το ΓΕΩΤΕΕ κατά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών από ιδιώτες μέλη του ΓΕΩΤΕΕ.
 • Χρέωση 5% απόδοσης από τους πολίτες (αγρότες και επενδυτές) προς το ΓΕΩΤΕΕ κατά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών από μελετητές που απασχολούνται στο δημόσιο.
 • Τέλος 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί των πληρωμών στα δημόσια έργα.
 • Τέλος 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών που επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 • Εισφορά 4% της αξίας (εισαγωγής ή διάθεσης στο εργοστάσιο) των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων.
 • Χρέωση 9,02 ευρώ που επιβάλλεται σε οδηγούς οχημάτων για την επανέκδοση άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας και κατευθύνεται στο ΤΣΑ.
 • Μηνιαία εισφορά 2 ευρώ υπέρ ΤΣΑΥ για τη χρηματοδότηση εξόδων στέγασης κατά τη συνταξιοδότηση για συνταξιούχους με χαμηλότερο εισόδημα από 30.000 ευρώ.
 • Παράβολο για την κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
 • Επιβάρυνση 3% (σε τιμές αναφοράς) τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εγχώρια παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι σποράς), για ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Εισφορά 5% για ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ και την υλοποίηση έργων υποδομής των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.
 • Ειδικός φόρος 4% σε υπαίθριος / δημοτικούς κινηματογράφους που διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.
 • Τέλος υπέρ Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6% σε εισαγόμενες συσκευές αναπαραγωγής ήχου (mp3 players).
 • Τέλος κατά τους ελέγχους για την ακρίβεια των ζυγαριών στην εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Τέλος υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ. Καταβολή 30 ευρώ υπέρ Αστυνομίας για τις άδειες εισαγωγής κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων. Επίσης για τις άδειες κυνηγετικών όπλων για τα καταστήματα υπάρχει επιβάρυνση 60 ευρώ υπέρ Δημοσίου και 60 ευρώ υπέρ Αστυνομίας.
 • Χρέωση 0,50 ευρώ από την Ελληνική Αστυνομία, με το 0,15 ευρώ υπέρ Ταμείου για κάθε εξουσιοδότηση.
 • Εισφορά 5ευρώ για την παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο της Ξάνθης, για την κατάθεση δικογράφου, επικύρωση ή μετάφραση ενός εγγράφου υπέρ του ΛΕΑΔΞ.
 • Εισφορά επιβάλλεται στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Νομού Δωδεκανήσου, από κάθε πρόσωπο που θεωρείται ως επιτηδευματίας.
 • Τέλος ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπέρ τρίτων από ΕΟΦ. Τέλος για την ετοιμότητα των υπηρεσιών του ΕΟΦ για την εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργαστηριακών εξετάσεων.
 • Ποσό που καταβάλλεται για τη χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης από υδραυλικούς (σύλλογο υδραυλικών) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τσ...η